27.07.2017

Cizre/ Mardin/ Diyarbakır illerinde Otomatlar Anadolu’da belgesel film çekilecektir. Türk Dünyası Vakfı Alım-Satım ve Kiralama İşlemleri İle Harcamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8.7 maddesinin B bendine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

 

a) Adresi

:Orta Mahallesi Şeyh Şemsettin Sokak No:10     (Akçacılar Konağı) Odunpazarı/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

: 0222 230 2838 – 0222 226 4326

c) Elektronik posta adresi

:tdv@turkdunyasivakfi.org.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:http://tdv.turkdunyasivakfi.org.tr

 

2 - İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:1 Adet Belgesel Film Yapım İşi

b) Yapılacağı yer

:Cizre – Mardin - Diyarbakır

c) İşe başlama tarihi

:Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren

ç) İşin süresi

: 118 (yüzonsekiz) gün

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:Orta Mahallesi Şeyh Şemsettin Sokak No:10/11   (Akçacılar Konağı) Odunpazarı/ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati

: 27.07.2015 – 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri

4.3.1.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı Orta Mahallesi Şeyh Şemsettin Sokak No:10   (Akçacılar Konağı) Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresinden alabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7.3 ihale doküman bedeli Türk Dünyası Vakfı Halk Bankası Taşbaşı Şubesi – IBAN: TR20 0001 2001 3740 0016 1000 10 nolu hesaba yatırılacaktır.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Orta Mahallesi Şeyh Şemsettin Sokak No:10/11   (Akçacılar Konağı) Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceklerdir.

9 - İstekliler tekliflerini, hard ve soft kopya teslimi bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle hard ve soft kopya teslimi sözleşme imzalanacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Eskişehir Web Tasarım