TÜRK DÜNYASI VAKFI SENEDİ

 

VAKFIN ADI

 

Madde 1-Vakfın adı Türk Dünyası Vakfı’dır.

İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

 

VAKFIN MERKEZİ ve ADRESİ

 

Madde 2-Vakfın merkezi Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesinde olup, adresi Dede Mahallesi Sivrioğlu Sokak No:2’dir.

İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf, Mütevelli Heyeti kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

 

VAKFIN GAYESİ

 

Madde 3-Yeryüzü coğrafyasında Türk kültür ve medeniyetinin yaşanmış olduğu ülke ve bölgelerdeki halklar arasında dostane ilişkiler kurarak ortak dil, tarih, sanat, gelenek ve görenekleri araştırarak somut ve somut olmayan kültürel mirası ortaya çıkarmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak; Türk kültür ve medeniyetinin sevgi, saygı ve hoşgörü ilkelerine dayandığının bilinci içinde, Türk kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde benimsenmesine, yaygınlaşmasına çalışmak ve bu yolla kültürel birlik ve toplumsal dayanışmayı sağlayarak dünya barışına, eğitime, bilime, kültüre ve sonuç olarak insanlığa hizmet etmek.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ

 

Madde 4- Vakıf gayesini gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.

 1. Bilimsel faaliyetler kapsamında araştırmalar yapar, kongre, konferans, seminer, çalıştay vb. toplantılar düzenler,
 2. Kültürel faaliyetler kapsamında konser, şölen, gösteri, sergi vb. etkinlikler düzenler, yarışmalar yapar,
 3. Sanatsal faaliyetler kapsamında sanatçı ve zanaatkârı desteklemek ve yetiştirmek; görsel, işitsel ve düşünsel alanlarda eserlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamak amacıyla kurs, atölye gibi ortamlar hazırlar, ortaya çıkan eserler için sergiler düzenler,
 4. Eğitsel faaliyetler kapsamında atölye çalışmaları, kurslar, geziler, yaz programları düzenler; ortaöğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde burslar verir,  araştırmacılara maddi destek sağlar,
 5. Yayın faaliyetleri kapsamında bilimsel, sanatsal ve kültürel alanlarda kitap, dergi, cd, gazete, bülten, web sitesi, film, radyo, televizyon vb. medya araçları ile basılı, sesli, görüntülü ve elektronik yayınlar yapar,
 6. Tanıtım faaliyetleri kapsamında her türlü ulusal ve uluslararası medyayı kullanarak vakfın gayesi çerçevesinde gerçekleştirilen ürün ve etkinlikleri duyurarak kamuoyunu bilgilendirir; fuar ve etkinliklere katılır ve düzenler; yayın organlarına reklam verir
 7. İhya ve inşa faaliyetleri kapsamında projelendirme, restorasyon, restitüsyon vb. faaliyetler için gerekli çalışmalar yapar ve yapılanları destekler; yeni mimari ve anıtsal eserlerin projelendirilmesinden inşaatına ve kullanıma sokulmasına kadar tüm süreçlerde gerekli çalışmaları yapar,
 8. Bütün bu faaliyetleri yürütebilmek için kurs, okul, araştırma merkezi, akademi, enstitü, üniversite vb. kurumlar kurar ve destekler; gayesi çerçevesindeki faaliyetleri organize etmek ve gelir sağlamak üzere ticari işletmeler kurar,
 9. Bütün bu alanlarda yapılanları her türlü maddi ve manevi imkânlarıyla destekler.
 10. Bu gayeye hizmet etmek üzere kurulmuş bulunan Eskişehir 2013 Türk Dünyası Ajansı’nın faaliyetlerinin sürdürülebilir ve kalıcı hale getirilmesine destek olur.

 

Bu faaliyetler vakfın gayesine hizmetle sınırlı olup, öncelikle Eskişehir, Türkiye ve Türk Dünyası coğrafyasını kapsar. Vakıf faaliyetleri tek başına yapabileceği gibi tüzel veya gerçek kişilerle ortak olarak da yapabilir. Türk Kültür ve Medeniyetini dünyaya tanıtmak için gerektiğinde Türk Dünyası sınırları dışında da sadece tanıtım amaçlı faaliyet yapabilir, ortak faaliyetlere katılabilir veya bu tip faaliyetleri destekleyebilir.

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

 

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

 

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

Vakıf, senedin 3. ve 4. maddelerinde belirtilen iş ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde gönüllü kişi ve kuruluşlarla her türlü iş birliği yaparak, gönüllülerin fikir, emek, zaman, ilgi, bilgi, menkul ve gayrimenkul vb. her türlü varlık, imkân ve yardımlarından faydalanır.

 

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI

 

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı, işbu senedin 22. maddesinde isim ve adresi bulunan kurucu tarafından vakfa tahsis edilmiş olan; nakit 500.000,00 Türk Lirası (Beş Yüz Bin Türk Lirası)’ndan oluşmaktadır. Vakfa tahsil edilmiş olan nakit 500.000,00 Türk Lirası (Beş Yüz Bin Türk Lirası) Türkiye Halk Bankası Taşbaşı şubesine yatırılıp, hesap bloke edilmiştir.

 

Vakfın Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

VAKFIN ORGANLARI

 

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul

2- Mütevelli Heyeti

3- Denetim Kurulu

 

GENEL KURUL

 

Madde 8-Vakıf Genel Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirmek üzere 80 üyeden oluşur. Genel Kurul üye sayısı; istifa, ölüm, iş görmezlik hali, üyelikten çıkartılma vb. nedenlerle 60 kişinin altına düştüğünde, üye sayısını 60 ve üstüne tamamlanmak üzere; Genel Kurula üye kabulü, Mütevelli Heyetin yazılı önerisi ve Genel Kurul kararı ile yapılır. Mütevelli Heyet Genel Kurula seçilecek üye sayısının iki katı kadar aday önerir. Her bir Genel Kurul mevcut üyesi, sadece 1 adaya oy vermek suretiyle, en çok oy alan adaylar sıralama ile Genel Kurul üyesi olarak seçilir. Genel Kurul toplantısına üst üste üç defa bizzat katılmayan Genel Kurul üyelerinin üyeliği kendiliğinden sona erer. Genel Kurul üyeliğinden istifa eden üye bir daha seçilemez.

 

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 9-Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. a) Genel Kurulca seçilmesi gereken Mütevelli Heyeti üyelerini seçmek,
 2. b) Mütevelli Heyetinin ibrası konusunu görüşüp karara bağlamak,
 3. c) Denetim Kurulunu seçmek,
 4. d) Vakıf Mütevelli Heyetince hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Mütevelli Heyet ibrası konusunda karar vermek,
 5. e) Mütevelli ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 6. f) Mütevelli Heyet üyelerinin 2/3 nün imzalı teklifi ve Genel Kurul oylamasında 2/3 nün kabulü ile gerektiğinde Vakıf Senedinde ilave ve değişiklik yapılmasını onaylamak,
 7. g) Mütevelli Heyetin Vakıf politikalarına yönelik değişiklikleri onaylamak.

GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

 

Madde 10-Genel Kurul toplantıları sıklık ve gündem bakımından iki şekilde yapılır.

 

Seçimli Genel Kurul Toplantısı: İlki vakfın tescilini müteakip 6 ay içinde ve daha sonra her 3 yılda bir Ocak ayı içinde yapılır. Bu toplantının gündemi; seçimle gelen Mütevelli Heyet üyelerinin seçimi ve huzur hakları, Mütevelli Heyetçe önerilen Genel Kurul üyelerinin seçimi ve huzur hakları, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve huzur hakları, varsa Mütevelli Heyetçe önerilen Vakıf senedi değişiklik önerisinin onayı, varsa Mütevelli Heyetçe önerilen Vakıf politikalarında değişiklik önerilerinin onayı ile bir önceki yılın faaliyet raporlarının değerlendirilmesi ve ibra edilmesi, Mütevelli Heyetçe uygun görülen gündemler ile işbu Vakıf senedinde belirtilen usuller çerçevesinde Genel Kurul üyelerince önerilen diğer gündemlerdir.

 

Yıllık Faaliyet Değerlendirme Genel Kurul Toplantısı: Bu toplantılar 2020 yılı itibariyle her yıl Ocak ayı içinde yapılır ve bu toplantının gündemi; Seçimli Genel Kurul Toplantı gündeminin Mütevelli Heyet ve Denetim Kurulu seçimi haricindeki diğer gündemleri ile aynıdır. Seçimli Genel Kurul Toplantısının yapıldığı yıl bu toplantı yapılmaz.

 

Genel Kurul ayrıca Mütevelli Heyetin gördüğü lüzum üzerine veya Genel Kurul üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Mütevelli Heyete talepte bulunmaları halinde 3 ay içinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az beşte birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği, Vakıf organlarında değişiklik ve Vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 (on beş) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

 

Genel Kurul üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

 

Genel Kurul karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Genel Kurul üyelerinden bir başkasını vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Genel Kurul toplantısına üst üste üç defa bizzat katılmayan Genel Kurul üyelerinin üyeliği kendiliğinden sona erer.

 

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının (2/3) üçte ikisidir.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA DİVAN TEŞKİLİ

 

Madde 11-Vakıf Genel Kurulunca bir divan başkanı, bir başkan yardımcısı, iki divan kâtibi seçilir, görüşülen hususlar ile alınan kararlar kâtipler tarafından zapta geçirilir ve altları divan başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Genel Kurul toplantısının başlatılması ve Divan seçimi, ilk toplantıda nisap sağlanamadığı durumlarda yapılan ikinci toplantıda da aynen geçerlidir.

 

MÜTEVELLİ HEYETİ

 

Madde 12-Beşi (5) daimi üye ve altısı (6) Genel Kurulca üç yıllığına seçilen toplam 11 üyeden oluşur. Genel Kurul’da bulunanlardan her dileyen üye Mütevelli Heyet üyeliğine aday olabilir. Daimi üyeler hariç hiç kimse art arda dokuz yıldan fazla Mütevelli Heyet üyesi olamaz. Daimi üyelerden birinin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması veya üyeliğinin düşmesi durumunda Genel Kurul Mütevelli Heyet Daimi üyelerinin belirlediği üç aday arasından yeni bir daimi üyeyi gerçekleştirilecek ilk genel kurul veya olağanüstü genel kurul toplantısında atar. Daimi üyeler Genel Kurul Kararıyla değiştirilemez. Daimi Mütevelli Heyet üyeleri, art arda mazeretsiz 3 kez veya art arda yapılan 10 Mütevelli Heyet Toplantısının 5'ine katılmadığında, üyelikleri düşer. Bunun haricinde Daimi Mütevelli Heyet üyeliklerinin düşmesi 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu 9. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde mümkün olur.

 

MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI USULÜ, ZAMANI VE KARAR NİSABI

 

Madde 13- Her Seçimli Genel Kurul Toplantısından sonra 1 hafta içinde seçilen yeni Mütevelli Heyet Vakıf genel merkezinde, en yaşlı daimi Mütevelli Heyet üyesinin daveti ve başkanlığında toplanır. Bu toplantıda Mütevelli Heyet Başkanı, Başkan Vekili, Vakıf teşkilatında bulunan birim yöneticilerinin asaleten veya vekâleten atamaları yapılır, idari yapılanma içerisinde oluşturulacak birimlerin ihdasına yönelik kararlar alınır.

Mütevelli Heyet toplantısının gerçekleştirilebilmesi için üye yeter sayısı, toplam Mütevelli Heyet üye sayısının salt çoğunluğudur. Mütevelli Heyet toplantılarında kararlar toplantı katılımcı sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Ancak Vakfın politika, bütçe, yatırım kararları gibi Vakfın istikametine yönelik kararlarda Mütevelli Heyet toplam üye sayısının 2/3’ünün onayı gerekmektedir. Başkan veya Vekilinin olmadığı durumlarda Mütevelli Heyet toplantısı yapılmaz.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Madde 14-Mütevelli Heyeti, vakfın karar ve idare organıdır.

Bu sıfatla Mütevelli Heyeti:

 1. Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygulanmasını sağlar.
 2. Genel Kurulca onaylanan genel politikaların ışığında vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapar ve ödeme usullerini tespit eder.
 3. İdari veya istişari görevi olan, Vakıf iç mevzuatında görev ve yetkilerini tanımlayarak Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Danışma Kurulu vb. kurullar oluşturabilir ve Genel Müdür, Genel Sekreter, Müdür vb. sıfatıyla yöneticiler atar.
 4. Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 5. Vakıf tüzel kişiliği adına, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde hukuki, mali ve sair konularda girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu gibi birimler açılmasına veya kapatılmasına karar verir.
 8. Vakfın muhasebe işlemlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili yerlere gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. Genel Kurul toplantıları ile ilgili hazırlıkları yapar ve bu konularla ilgili işlemleri yürütür.
 10. Döneme ait Vakıf faaliyet raporunu hazırlar ve Genel Kurulun ibrasına sunar.
 11. Vakfın bilançolarını, çalışma programını ve kar-zarar cetvellerini hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar. Yıllık bütçeyi hazırlar ve uygulanmasını sağlar.
 12. Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya ve gayrimenkul defterlerinin tutulmasını sağlar.
 13. Vakfa maddi manevi yardımı dokunanlara madalya, şilt, teşekkür belgesi ve benzeri ödüller verebilir.
 14. Vakıf Senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yaparak Genel Kurula sunar, boşalan Genel Kurul üyelikleri için teklifte bulunabilir.
 15. Vakıf faaliyetleriyle ilgili gerekli gördüğü iç mevzuatı, yönerge, usul esasları çıkarır.
 16. İlgili mevzuat ile Vakıf senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

VAKFIN TEMSİLİ

 

Madde 15-Vakfı Mütevelli Heyeti temsil eder. Mütevelli Heyeti bu temsil yetkisini Mütevelli Heyeti Başkanı ve Başkan yardımcısına devredebilir. Mütevelli Heyeti, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

DENETİM KURULU

 

Madde 16- Denetim kurulu Genel Kurul adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç yıl için seçilecek (5) kişiden oluşur. Ayrıca 5 yedek üye seçilir. Denetim Kurulu üyeliği art arda dokuz yıldan fazla yapılamaz.

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, Genel Kurul toplantısından en az 15 (on beş) gün önce Mütevelli Heyetine verilir.

 

HUZUR HAKKI VE YOLLUKLAR

 

Madde 17-Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Genel Kurul belirler.

Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu üyelerinin vazife gereği yapacakları seyahatlerin masrafı ile Vakıf adına yaptıkları harcamalar Vakıf tarafından karşılanır. Genel Kurul toplantıları için, Genel Kurul üyelerinin seyahat ve konaklama masrafları Vakıf tarafından karşılanır.

 

VAKFIN GELİRLERİ

 

Madde 18- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Vakfın gayesine uygun ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılacak hibeler de dâhil olmak üzere, her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar
 2. b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

 

Madde 19- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

 

Madde 20- Vakıf Senedinde yapılacak değişiklikler Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) yazılı teklifi ile, Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

 

VAKFIN SONA ERMESİ

 

Madde 21- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların nereye devredileceği Mütevelli Heyet üyelerinin üçte iki (2/3) çoğunluğunun kararıyla belirlenir.

Vakfın sona ermesi Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Genel Kurul üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

 

VAKIF KURUCULARI

 

Madde 22-Vakfın kurucusu, tüzel kişilik olarak; Battalgazi vergi dairesine 380 052 3281 no kayıtlı ve Deliklitaş Mah. Deliklitaş Cad. No:58 Eskişehir adresinde bulunan Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı’dır.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

 

Geçici Madde1- Vakıf Genel Kurul üyeleri işbu senedin ekinde (Ek-1:Genel Kurul Üyeleri) alfabetik sırayla belirlenmiştir.

 

Geçici Madde2- Vakıf daimi ve geçici Mütevelli Heyet üyeleri işbu senedin ekinde (Ek-2: Mütevelli Heyet üyeleri) belirlenmiştir.

 

İlk Mütevelli Heyeti’nin görev süresi ilk Genel Kurul Toplantısına kadar devam eder. Bu süre içerisinde Mütevelli Heyeti Senette gösterilen görev ve yetkileri yanında Genel Kurul yetkileri ile de mücehhezdir.

 

Geçici Madde 3- İlk Genel Kurula kadar, Mütevelli Heyet vakfın temel politikalarını ve çerçeve programlarını hazırlar ve ilk Genel Kurul onayına sunar.

 

Geçici Madde4- İlk Genel Kurula kadar Mütevelli Heyet Vakfın tüm iç mevzuatını, yönergelerini, usul ve esaslarını, Vakfın Genel Kurul sonrası 4 yıllık stratejik planını ve Genel Kurul sonrası başlayacak olan mali yılın bütçesini hazırlar ve Genel Kurul üyelerine bilgilendirilmek üzere basılı kitapçık olarak teslim eder.

 

Geçici Madde 5- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemlerinin yapılması için Av. Esra YILDIRIM yetkili kılınmıştır.